Sayı    : B.13.2.SSK.5.01.08/VIII-031/269121                                           A n k a r a

Konu   : Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,                                                       06/04/2004

  e-Bildirge Uygulaması ve

  Servislerin Yeniden Yapılandırılması

          

 

                                                 GENELGE

                                                  16-313 EK

 

 

   I-GENEL AÇIKLAMALAR:

         Bilindiği gibi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79’uncu maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 16,17 ve 20’nci maddeleri uyarınca; mevcut uygulamada sigortalılarla ilgili olarak işverenlerce “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi”, “Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu” ve “Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu” düzenlenmektedir.

         16/01/2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2004 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20’nci maddesine istinaden işveren, aracı ve işgörme edimini yerine getirmek üzere  sigortalılarını geçici olarak başka işverene devredenlerin, bu defa 01/05/2004 tarihinden başlamak üzere yukarıda isimleri sayılan belgelerin yerine, bilgilerin tek belge olarak yer aldığı “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni her ay Kuruma doğrudan vermeleri veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

         Söz konusu  belgenin örneği, bahsi geçen yönetmeliğin ekinde (Ek-3) yayımlanmıştır. 

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılacağı, internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği, yine anılan Yönetmeliğin 21’inci maddesinde de, söz konusu Kanun maddesi hükmüne paralel düzenlemeler yapılarak, Kurum ve işverenler arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapılabileceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 28/01/2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5073 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 79 ve ek 42’nci maddelerine eklenen fıkralar ile; Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma gönderilmesinde işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya, Kurum Yönetim Kurulunun yetkili olacağı, bu şekilde belirlenen işverenlerin söz konusu belgeyi ait olduğu ayın sonuna kadar internet ortamında (e-bildirge uygulaması) Kuruma vermemeleri halinde, 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun bu hükmüne istinaden, Yönetim Kurulumuzca alınan 26/02/2004 tarih, IX/410 sayılı Kararla, 2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında alınması gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin , sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise,  zorunlu olarak internet ortamında gönderilmesine karar verilmiştir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işverence düzenlenerek gönderilmesi ve Kurumca alınmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

II- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ:

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, işverenler ve aracılar tarafından söz konusu belgenin arka sayfasında yer alan açıklamalar ve aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde internet ve kağıt ortamında olmak üzere iki şekilde Kuruma verilecektir.

A- Belgenin İnternet Ortamında Kuruma Gönderilmesi (e-Bildirge):

1)2004 yılı Mayıs ayına ait belgeden  (Kamu sektöründe 15.05.2004-14.06.2004 döneminden) başlamak üzere sekiz (dahil) ve daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerleri zorunlu olarak, bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise, isteyenler internet üzerinden her ay belge vereceklerdir.

 Bu durumda, işverenler, aracılar ya da geçici olarak iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını başka bir işverene devredenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi içerisinde internet ortamında www.ssk.gov.tr adresindeki “e-Bildirge” menüsünden “e-Bildirge Kullanım Kılavuzu”ndaki açıklamalar doğrultusunda Kuruma göndereceklerdir.

         Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek zorunda olan işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (söz konusu belgeyi kağıt olarak yasal süresi içinde Kuruma verseler dahi) haklarında, 506 sayılı Kanunun 79’uncu maddesine 5073 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile eklenen onsekizinci fıkra uyarınca  140/c maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.  

 2)İşveren, aracı veya geçici olarak iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını başka bir işverene devredenlerin, e-bildirge uygulaması kapsamında zorunlu olup olmadıklarının (sigortalı sayısının) tespitinde, işyeri dosyası baz alınmakla birlikte, bu kimselerin her biri, çalıştırdıkları sigortalılar bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Örnek: İşverenin (5) sigortalısı, aracının ise (4) sigortalısı varsa, bu kimseler Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini aynı işyeri dosyasından vermelerine ve çalıştırılan toplam sigortalı sayısı da 8’i aşmasına rağmen,  işveren ve aracının her biri ayrı ayrı değerlendirileceğinden, e-bildirge uygulamasında her ikisi de (sigortalı sayıları 8’e ulaşmadığından) zorunlu tutulmayacaktır.Ancak, bunlar isterlerse e-bildirge uygulamasından yararlanabileceklerdir.

 Aynı işyerinde ikinci bir aracının olması ve 8 sigortalı çalıştırması durumunda, sadece bu aracı için e-bildirge uygulaması zorunlu olacaktır. 

3) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, aynı işyerinde değişik gruba (sigorta koluna) giren sigortalılar için ayrı ayrı düzenlenecek, ancak işyerinin e-bildirge uygulaması bakımından zorunlu olup olmadığının tayininde, bu belgelerde kayıtlı sigortalıların toplam sayısı dikkate alınacaktır.

 

Örnek: Bir işyerinde; işverenin

             -Tüm sigorta kollarına tabi                            : 5

                       -Kısa vadeli sigorta kollarına tabi            : 2       

                       -Sosyal güvenlik destek primine tabi       : 1

                                                         TOPLAM       : 8

Sigortalısı varsa, bu sigortalıların tümünün aynı işveren tarafından çalıştırılması ve toplam sigortalı sayısının da 8 olması nedeniyle e-bildirge uygulamasında zorunlu olacağından, bu işyeri işverenince üç ayrı gruba giren sigortalılardan dolayı aynı ay için ayrı ayrı (3 adet) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenecek ve söz konusu belgeler internet üzerinden Kuruma gönderilecektir.

4)Aday çırak, çırak ve öğrencilerle ilgili belgelerin kağıt veya internet ortamında Kuruma gönderilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, kesinleşmesini müteakip bilgisayar programında gerekli düzenleme yapılacaktır.     

5)Sigortalı sayısının sekiz ve üzerine çıkması halinde değişikliğin olduğu aydan itibaren Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında gönderilmesi zorunlu olduğundan, şayet bu işverenler daha önce zorunlu olmadıkları halde kendi istekleri ile kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almışlar ise, bu kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile, almamışlar ise yeni alacakları kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile anılan belgeyi internet üzerinden Kuruma göndereceklerdir.

Örnek-1: Bir işyerinde 2004/Mayıs ayında 7 sigortalı çalışmakta iken 2004/Haziran ayı içerisinde bu işyerine 2 sigortalı daha işe alınmış ise, bu işyeri için 2004/Haziran ayına ait olmak üzere düzenlenmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin, 2004/Temmuz ayı içerisinde zorunlu olarak internet ortamında Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.  

Bu durumdaki bir işverenin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi içerisinde gönderebilmesi için, şayet daha önce kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almamış ise, öncelikle ilgili Ünitemize başvurarak e-bildirge kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini alması gerekmektedir. 

Örnek-2: Bir işyerinde 2004/Mayıs ayında 7 sigortalı çalışmakta iken, 2004/Haziran ayı içerisinde bu işyerine 4 sigortalı daha işe alınmış ve yine aynı ay içerisinde 6 sigortalı da işten ayrılmış ise, 2004/Haziran ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde işten ayrılan 6 sigortalıya da yer verilmesi gerektiğinden, dolayısıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı söz konusu ayda sekizi aştığından (11 sigortalı) bu aya (2004/Haziran) ilişkin belgenin internet ortamında Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

6)İşveren, çalıştırılan sigortalı sayısının sekizin altına düştüğü durumlarda, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini isterse daha önce almış olduğu kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile internet ortamında vermeye devam edebilecek, internet ortamında vermeyecekse söz konusu belgeyi bu defa kağıt ortamında  ve yasal süresi içerisinde verecektir.

7) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet yolu ile Kuruma gönderilebilmesi için,  bu belgenin cari aya ait (yasal süresi geçirilmemiş) ve asıl nitelikte olması gerekmektedir.

Başka bir anlatımla, yasal süresi geçirilmiş asıl veya yasal süresinin geçirilmiş olup olmadığı üzerinde durulmaksızın ek ve iptal niteliğindeki Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri internet ortamında Kuruma gönderilemeyecek olup, bu durumdaki belgelerin kağıt ortamında Kuruma verilmesine devam edilecektir.

8) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortamında gönderen işverenlerden, işyerinde çalışan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, bu belgelerin ayrıca kağıt ortamında verilmesi istenmeyecektir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderen işverenlerle ilgili olarak söz konusu belgenin adli ve idari makamlara  verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, Kurumca üretilen referans numarası ve belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren Kurum bilgisayarından alınan yazılı dökümün (Sigortalı Hizmet Listesi), ünite yetkilileri tarafından onaylanarak, e-Bildirge sözleşmesinin fotokopisi ile birlikte gönderilmesi/verilmesi gerekmektedir. 

9) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderecek olan işverenlerin, söz konusu belgeyi yasal sürenin son gününde saat 23.59’a kadar verebilmeleri mümkün ise de, Kurum Bilgi İşlem Merkezinde son günde oluşabilecek yoğunluğu ve arızaları dikkate alarak, bu yükümlülüklerini son güne bırakmamaları gerekmektedir.    

10)Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu veya isteğe bağlı olarak internet ortamında Kuruma gönderen işverenler, 506 sayılı Kanunun 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki “işyerine belge asma” yükümlülüklerini, Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren kendi bilgisayarlarından alınan yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi) işyerlerine (birden fazla işyeri varsa her bir işyerine ayrı ayrı) asmak suretiyle yerine getireceklerdir.

Başka bir anlatımla, söz konusu belgeyi internet ortamında Kuruma gönderen işverenlerin kendi bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi), ayrıca Kuruma onaylattırmalarına gerek bulunmamaktadır.

11)Ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin belgelerin internet ortamında Kuruma gönderilmesine imkan bulunmadığından, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde (Ek-8) yayımlanan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eki belgelerin, ait olduğu aya ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal süre içerisinde Kuruma doğrudan verilmesi veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut  APS  yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

12)Aylık Prim ve Hizmet Belgesini sadece internet ortamında vermek zorunda olan işverenler, e-Bildirge Sözleşmesinin 10’uncu maddesinde sayılan haller nedeniyle söz konusu belgeyi Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma internet ortamında gönderememeleri halinde, internet veya elektronik ortamda hizmeti engelleyen durumun ortadan kalktığının Kurum web sitesinde ve Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğünde ilan edilmesini takiben ikinci iş gününün sonuna kadar belgeyi, yine internet ortamında Kuruma vermeleri ve primleri de aynı süre içinde ödemeleri kaydıyla 506 sayılı Kanunda öngörülen belge gönderme ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak olup, bu durumdaki işverenlere idari para cezası verilmeyecek ve ödenen primler için gecikme zammı alınmayacaktır.

 

Buna göre;Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla;

 (a) Kurum Bilgi İşlem Merkezinde e-Bildirge uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;

                        - Donanımsal ve yazılımsal arızalar,

- Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

- Yangın, yıldırım, infilak (doğalgaz dahil) ile bu olaylar sonucu meydana gelen duman, buhar, hararet,

- Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem, grev, lokavt, sabotaj, terör saldırısı,

(b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet üzerinden Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilecek, bu durum anılan Daire Başkanlığınca Kurum web sayfasında ilan edilecek ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bildirilecektir.

            Yukarıda sayılan haller dışında, Kuruma yasal süresinde internet üzerinden belge vermek zorunda olduğu halde belge vermeyen işverenler hakkında, Kanunun 140’ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre idari para cezası uygulanacaktır.

         13-506 sayılı Kanunun ek 42’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgenin internet ortamında verilmesine engel olabilecek haller, Kurum Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulan işverenler için geçerli olduğundan, ayrıca bir ila yedi (yedi dahil) arasında sigortalı çalıştıran işverenler (zorunlu olmayanlar), söz konusu belgeyi kağıt ortamında da Kuruma verebileceklerinden sözleşmenin 10’uncu maddesinde sayılan hallerden yararlandırılmayacaklardır.

B- Belgenin Kağıt Ortamında Düzenlenerek Kuruma Verilmesi:

2004 yılı Mayıs ayına ait belgeden başlamak üzere işverenler, aracılar bir ay içinde gerek kendilerinin çalıştırdığı, gerekse iş görme edimini yerine getirmek üzere başka bir işverene geçici olarak devrettikleri sigortalıların; sigorta sicil numaralarını, T.C. Kimlik Numaralarını, ad ve soyadlarını, sigorta primini, işsizlik ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini, prime esas kazanç tutarlarını, prim ödeme gün sayılarını ve varsa serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali müşavirinin adı ve soyadını, bunların mesleki oda kayıt numarasını ve imzaları ile gerekli diğer bilgilerini taşıyan örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde (Ek-3) yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesini en geç ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili üniteye doğrudan verecek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yolu ile göndereceklerdir.

Buna göre;

1) İlk olarak 2004 yılı Mayıs ayına ait (Kamu Sektörü için 15/05/2004-14/06/2004) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin en geç Haziran ayı sonuna kadar (Kamu Sektörü için 14/07/2004 tarihine kadar) Kuruma verilmesi zorunludur.

2) İşyerinde birden fazla gruba giren sigortalının çalıştırılması halinde, her grup için ayrı ayrı belge düzenlenecektir.

Örneğin; Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malullüğü aylığı alanlardan istekleri üzerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulanlar için sosyal güvenlik destek primi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait olmak üzere iki ayrı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.

3) Kuruma elden verilen veya  PTT yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, üç nüsha düzenlenecek, birinci nüshası ilgili Üniteye verilecek, ikinci nüshası işveren veya aracı ya da sigortalıyı devir alan tarafından saklanacak, Ünitece tasdikli üçüncü nüshası ise, Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde, birden fazla işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere sigortalıların görebileceği bir yere asılacaktır.

4) Bir ila yedi (dahil) arasında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında vermeyenlerin, söz konusu belgeyi yasal süresi içinde Kuruma doğrudan vermeleri veya PTT yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

5) Yasal süresi geçirilmiş asıl, ek ve iptal belgeler ile e-Bildirge Sözleşmesinin 10’uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla internet ortamında belge verilmesi zorunlu olduğu halde yasal verilme süresi geçirilmiş olan asıl nitelikteki belgeler, kağıt ortamında Kuruma doğrudan verilecek veya PTT yoluyla  gönderilecektir.

6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işveren tarafından Kuruma elden verilmesi veya PTT yoluyla gönderilmesi halinde, Kurumca alındığına dair genel evrak tarih ve sayısı verilecektir.

Şayet, söz konusu belge birden fazla sayfadan ibaret ise, ilk sayfaya verilen tarih-sayının aynısı diğer sayfalara da kaydedilecektir.

III-e-BİLDİRGE UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ:

1-Başvuru:

 Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek isteyen ya da internet ortamında göndermek zorunda olanlar, Kurumca bastırılmış olan seri nolu “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”nun  tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun  doldurarak, işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vermek suretiyle başvuracaklardır.

a-İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvuru:

Söz konusu başvuru, bizzat işveren tarafından yapılabileceği gibi, işverenin noter onaylı vekaletnamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında verme yetkisi verdiği kişi tarafından da yapılabilecektir.

Bu durumda, başvuru formunda hem işverenin, hem de yetki verdiği kişiye ilişkin bilgiler ve imzaları bulunacak olup, ayrıca başvuru formuna noterden onaylı vekaletnamenin aslı veya noter onaylı sureti mutlaka eklenecektir.

İşverence yetki verilen kişinin, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da aynı yol izlenecektir. 

b-İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru:

İşverenin tüzel kişi (ticari şirket, oda, dernek, vakıf vb) olması halinde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan  kişilerin (Örneğin, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili müdür, kooperatif, dernek,oda, vakıf başkanları vs. gibi tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz kişiler) bizzat kendileri veya bu kişilerce Yönetim Kurulu kararı, noterden onaylı vekaletname veya imza sirküleri ile Kuruma internet ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini verme yetkisi verilen kişiler başvuruda bulunabilecektir.Bu halde, başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsile yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

c-İşverenin Kamu Kurum ve Kuruluşu Olması Durumunda Başvuru:

 İşverenin kamu kurum ve kuruluşu (mahiyet kodu 1 ve 3 olan) olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından, Kuruma internet ortamında Aylık Prim    ve Hizmet Belgesi verme yetkisi ile görevlendirilen kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda, görevlendirme yazısı başvuru formuna eklenecektir.

d-Birden Fazla İşyeri Dosyası ve Aracısı Olan İşverenlerde Başvuru:

İşverenlerin, aracıların ya da iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını geçici olarak devredenlerin aynı veya farklı ünitede birden fazla işyeri dosyasının olması durumunda, her bir işyeri dosyası için ayrı ayrı Kuruma başvuruda bulunacaklardır.(Aracısı olan işyerlerinde hem işveren, hem de aracılar ayrı ayrı başvuruda bulunup, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcısı şifresi alacaklardır.)

Yukarıda açıklandığı şekilde alınan başvuru formları, e-Bildirge Servisinde çalışan personel tarafından teslim alınıp, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra “Kurum Ünitesi” bölümü kaşelenip imzalanacaktır.

2-Başvuru Formunun Bilgi İşlem Daire Başkanlığına intikali:

e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından teslim alınıp imzalanan başvuru formları alfabetik olarak düzenlenmiş fihrist defterine (işyeri sicil no, işyeri unvanı,  başvuru formu seri no ve başvuru tarihi bilgilerini ihtiva edecek şekilde) kaydedilerek, başvurunun alındığı tarih ve sıraya göre dosyalanıp saklanacaktır.

Bu şekilde alınan başvurular e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından  “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama yardımıyla bilgisayara giriş işlemi yapılıp onaylanmak suretiyle söz konusu işyerine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi üretilmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilecektir.

e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından, bilgisayara girilen başvuru formlarının listesi gün bitiminde alınıp, serviste muhafaza edilecektir.

3-Ünitece Şifre Zarfının  Teslim Alınması ve Muhafazası :

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bilgisayar ortamında gönderilen başvurulara istinaden, anılan daire başkanlığı tarafından üretilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi,  kapalı zarf içerisinde ve iki suret düzenlenecek olan “Şifre Zarfı Teslim Listesi” ekinde Ünitelerimize gönderilecektir.                

e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından teslim alınan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfları, “Şifre Zarfı Teslim Listesi”nde kayıtlı bilgiler ile kontrolleri yapıldıktan sonra “Teslim Alan” bölümü kaşelenip, imzalanarak, anılan listenin aslı en kısa sürede bir üst yazı ekinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilecektir.

 Ünitece teslim alınan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifre zarflarının; kaybolma, tahrip olma vb. risklere karşı, işveren ve/veya yetkili kişiye teslim edilene kadar olan sürede gerekli güvenlik ve muhafaza önlemleri Ünite Amiri tarafından alınacaktır.

4-Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi:

Şifre zarfının tesliminden önce, seri numaralı ve otokopili e-Bildirge Sözleşmesinin, aslı ve diğer iki nüshasının Kurum ve işveren arasında imzalanması gerekmektedir.

e-Bildirge Sözleşmesini, Kurum adına e-Bildirge Servisinin bağlı olduğu Müdür Yardımcısı, işveren adına ise, bizzat işveren veya işverenin noter onaylı vekaletname, imza sirküleri veya kamu kurum veya kuruluşlarında görevlendirme yazısı ile yetki verdiği kişi imzalayacaktır.Ancak, bu durumda sözleşmede işverenin kaşe ve imzası yer alacaktır.   

            e-Bildirge Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, otokopili “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” bir asıl, iki nüsha düzenlenerek, imzalanacak ve e-Bildirge Servisi memuru tarafından “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulamanın  aktivasyon sayfasından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfının üzerindeki “başvuru aktivasyon kodu” girilerek, aktivasyon işlemi gerçekleştirilecek ve “e-Bildirge Sözleşmesi” ve “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı”nın birer suretleri ile birlikte kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfı işveren ve/veya yetkili kişiye teslim edilecektir.     

“e-Bildirge Sözleşmesi” ile “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağının” birer nüshası, işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili İşverenler Servisine dahili evrak zimmet defteri ile teslim edilecek, “e-Bildirge Sözleşmesi” ile “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı”nın asılları ise “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ile birleştirilerek e-Bildirge Servisinde muhafaza edilecektir.  

4-Şifrenin İptali:

e-Bildirge Sözleşmesinin 8’inci maddesinde sayılan sebeplerden herhangi birinin varlığı halinde, e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri menüsünden işverene ve/veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, işveren ve/veya yetkili kişinin belge verme yükümlülüğünün yasal olarak sona erdiği tarih itibariyle  iptal edilecek, ayrıca bu durum ve sözleşmenin fesh edildiği, işveren ve/veya yetkili kişiye iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir.

5-Şifrenin Çalınması, Kaybolması, Unutulması : 

İşveren ve/veya yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; çalındığı, kaybolduğu veya unutulduğu gibi hususların yazılı olarak ilgili üniteye bildirilmesi halinde, e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından  “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri menüsünden  derhal kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin kullanımının engellenmesine yönelik işlemler yapılacaktır.

Bu durumda, işveren ve/veya yetkili kişinin aynı işyeri için yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri menüsünden daha önce girişi yapılan başvuru bilgileri sistemden çağırılarak yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi üretilmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığına intikal ettirilecektir.

V-SERVİSLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

01/05/2004 tarihinden itibaren sigortalı hizmet kütüğünü oluşturacak bilgilerin aylık olarak gerek kağıt ortamında, gerekse internet üzerinden alınması uygulamasının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde Prim Tahakkuk ve Bordro İşlemleri Servislerinin yeniden yapılandırılması ve yeni bir servis oluşturulması uygun görülmüştür.

Buna göre;

-Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortamında verecek işverenlerle ilgili aşağıda belirtilen işlemleri yürütmek üzere “e-Bildirge Servisi”,

-Kuruma elden verilen veya posta yoluyla gönderilen ya da internetten alınan belgeye ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere “Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi” oluşturulacaktır.

Ancak, Ünitede tescilli işyeri sayısının, bu bağlamda da Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortamında gönderme zorunluluğu bulunan işyeri sayısının az olması durumunda, bu ünitelerimizde ayrıca e-Bildirge Servisi kurulmayacak olup, bu servise ait tüm görevler İşverenler Servisi tarafından yerine getirilecektir.

A)   e-Bildirge Servisi:

Bu servisin görevleri;

1)Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden vermek zorunda ya da kendi isteğiyle verecek olan işverenlerin, “e-Bildirge Hizmetleri Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formunu” ve eki belgeleri almak, gerekli kontrollerini yapmak, başvuruları alfabetik fihrist defterine kaydetmek,

2)Alınan başvuruları “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama programı vasıtasıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığına intikal ettirmek,

3) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından “Şifre Zarfı Teslim Listesi” ekinde gönderilen kapalı şifre zarflarını teslim almak,

4) e-Bildirge Sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

5) Şifre zarfı üzerindeki başvuru aktivasyon kodunu programa girerek, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini aktif hale getirmek ve  “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” karşılığında işveren ve/veya yetkili kişiye şifre zarfını teslim etmek,

6) İşveren ve/veya yetkili kişinin Üniteye yazılı başvurusu üzerine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin değiştirilmesi ve iptal edilmesi işlemlerini “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama programı vasıtası ile yapmak ve sözleşmenin feshine ilişkin işlemleri yürüterek,  bu durumu ilgili İşverenler ve Prim Tahakkuk ve Hizmet Servislerine bildirmek,

7) e-Bildirge Sözleşmesinde Kurumca değişiklik yapılması halinde, değişiklik metnini işverene ve/veya yetkili kişiye iadeli taahhütlü yazı ile göndermek,

8) e-Bildirge uygulamasının yaygınlaştırılması faaliyetlerinde yer almak ve işverenlere eğitici bilgiler vermek,

9)    Servis ile ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmaktır.

B) Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi:

Bu servisin görevleri;

1)İşverenler tarafından üç nüsha olarak düzenlenip Kuruma elden verilen veya PTT yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin gerekli kontrollerini yaparak hatasız ve noksansız olduğu anlaşılanları bilgisayara aktarmak ve belgenin Kurumca onaylı bir nüshasını işverene vermek, PTT yoluyla gelen belgeleri onaylanmasını müteakip, yine bir nüshasını iadeli taahhütlü olarak işverenlere göndermek,

2) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine ilişkin listeleri gün bitiminde süpervizörden almak, birinci ve ikinci derece imzaların atılmasını sağlamak ve bu listeleri muhafaza etmek,

3) Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki noksanlıkların ve hataların giderilmesi için İşverenler Servisi ile koordineli çalışılarak, işverenlerle yazışma yapmak ve gerektiğinde konu ile ilgili olarak inceleme veya tespit yapılmak üzere Sigorta Yoklama Memurluğu Servisine ya da Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına mucip yazmak,  

4) Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki prim tahakkukuna ilişkin bilgileri işveren hesaplarına, sigortalılara ilişkin hizmetleri ise hizmet kütüğüne aktarmak, tahakkuk fişi tanzim etmek,

5) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermeyen veya sigortalı çalıştırmadığını bildirmeyen işverenleri her ay bilgisayar ve Ünite kayıtlarından tespit etmek, bu işverenlere, belgeleri Kuruma vermeleri hususunda beyana çağrı mektubu göndermek ve haklarında diğer işlemlerin yapılması için İşverenler Servisine bilgi vermek,

6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini gerek kağıt ortamında, gerekse internet ortamında veren işverenlere ait işyerlerinde, ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim formu ve eklerinin verilip verilmediğini işyerleri itibariyle her ay düzenli olarak kontrol etmek, form ekinde verilen belgelerin geçerli olup olmadığını gerektiğinde İşverenler Servisi ile işbirliği yaparak değerlendirmek, bu belgeleri vermeyen veya bu belgelerin Kurumca geçerli sayılmadığı hallerde işverenlerden eksik gün veya kazançlarla ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgesini bir yazı ile istemek, söz konusu belgelerin verilmemesi halinde işyeri kayıtlarından inceleme yapılmaksızın, resen düzenlenmesi amacıyla durumu İşverenler Servisine yazı ile intikal ettirmek, 

7)Servis ile ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmak,

- e-Bildirge Servisi; Başvuru Formunun alınması, e-Bildirge Sözleşmesi ile İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağının imzalanması,şifre zarfının teslimi gibi hususlar dahil elektronik ortamda yapılan işlemler yönünden Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, işveren mevzuatını ilgilendiren işlemler yönünden Sigorta Primleri Daire Başkanlığına,

-Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi ise; sigortalı hizmet girişine ilişkin mevzuat ve bu hizmetlerin bilgisayara aktarılmasıyla ilgili işlemler yönünden Tahsisler Daire Başkanlığına, bunun dışında kalan işlemler yönünden Sigorta Primleri Daire Başkanlığına bağlı olacaktır.

 

IV- DİĞER İŞLEMLER:

1) 01/05/2004 tarihinden sonra; sigortalıların 2004 yılı Nisan ve önceki aylara ait çalışmaları ile ilgili  prim belgelerinin (Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi, Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu ve Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun) işverenlerce düzenlenerek Kuruma verilmesinde, 30/10/1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerine dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

2) 506 sayılı Kanunun 86’ncı maddesi gereğince malullük, yaşlılık ve ölüm  topluluk sigortası primini ödeyen avukat ve noterlerle dernek, birlik, sendika ve diğer teşekkül mensupları için Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin kağıt ortamında verilmesi yeterli olup, ayrıca bunlar için aylık prim ödeme listesi istenmeyecektir. İlgili barolar ve noter odaları, dernek, birlik, sendika gibi kuruluşlar, mensuplarından belgenin ait olduğu ayda primlerini ödeyenleri Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde göstereceklerdir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerden, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştıranlar zorunlu olarak, bir ila yedi arasında işçi çalıştıranlardan ise isteyenler internet ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini vereceklerdir.

3) Kurum dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken aynı zamanda 506 sayılı Kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle,  sosyal güvenlik destek primi ödenen sigortalılardan sigorta sicil numarası bulunmayanların, 2004 yılı Şubat ayı Aylık Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrolarından tespit edilerek, ilgili işverenlerden temin edilecek olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerine ve cari usullere göre tescil işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Bunlardan 23/01/2003 tarihli ve 58279 sayılı Genel Yazı uyarınca, 01/08/2002 tarihinden önce sigortalı işe başlayanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin süresinde verilmemesi nedeniyle söz konusu Kanunun 140’ıncı maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, işverenler tarafından verilen ilk ve tekrar işe giriş bildirgeleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için verilecek işe giriş bildirgelerinin sisteme girilmesi önem taşıdığından, söz konusu bildirgelerin herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden gerekli tedbirler alınarak girilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, işverenler tarafından internet veya kağıt ortamında verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı bilgileri ile Kurumumuz tescil ve hizmet kütüklerindeki sigortalı bilgileri arasında farklılık olması halinde, bu farklılıklara ilişkin listeler sigorta sicil numaraları bazında ve işyeri numaralarını da  içerecek şekilde aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini takip eden ay başında sigorta il/sigorta müdürlüklerimize gönderilecek olup, bu listelerdeki işverenlerin bildirimlerindeki sigortalı bilgileri ile tescil kütüğündeki sigortalı bilgileri arasındaki farklılıklar en kısa sürede düzeltilecek, tescil kütüğündeki bilgilerden olmayıp işveren bildirimlerindeki hatalardan kaynaklanan farklılıklara ilişkin düzeltme işlemi ayrıca işverenlere de bildirilerek daha sonraki bildirimlerin doğru yapılması sağlanacaktır.

e-Bildirge uygulamasının gerektirdiği bu işlemlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi için sigortalı tescil servisleri personel ve donanım yönünden takviye edilerek, yeterli duruma getirilecektir.

4) Bilindiği üzere, 5073 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 90’ıncı maddeye göre 01/01/2004-30/06/2004 tarihleri arasında sigortalının günlük kazancı bu Kanunun 78’inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken primlerin tümü Hazinece karşılanacaktır.

   Diğer taraftan, prim tahakkuk bilgileri; sigortalı bilgileri girildikten sonra oluşacağından, günlük prime esas kazancı 18.321.000 liranın altında olan sigortalıların 2004 yılı Mayıs ve Haziran aylarına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin gerek “I-TÜM SAYFALARA AİT TOPLAM BİLGİLER” bölümünde, gerekse “II-AY İÇİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR” bölümündeki “Prime Esas Kazanç” hanelerine sigortalıların gerçek ücretleri yazılacak, ancak bu gibi sigortalıların prime esas kazançları, bilgisayar programı vasıtasıyla günlük 18.321.000 lira üzerinden oluşturularak hizmet kayıtlarına aktarılacaktır. (Dolayısıyla, 29.01.2004 tarihli, 16-306 Ek sayılı Genelgenin (II-b) bölümünde yapılan açıklamalar bu şekilde değiştirilmiştir.)

Kağıt ortamında bu şekilde verilecek  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ön yüzüne sigortalı bilgilerini bozmayacak biçimde “Sigortalıların  günlük prime esas kazançları 18.321.000 liradır” şeklinde kaşe basılacaktır.

Ayrıca, söz konusu uygulama hakkında işverenler bilgilendirileceklerdir.

5) e-Bildirge Projesi uygulamasına esas olmak üzere “e-Bildirge Başvuru Uygulaması Kullanım Kılavuzu”, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş Kılavuzu” ile “Aylık Prim ve Hizmet Sistemi Kılavuzu” “http://ssknet.ssk.intra/Duyurular” adresinden temin edilecek, ilgili personele dağıtımı sağlanacaktır.

6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ebadı (203 x 297 mm) ölçülerinden küçük, (250 x 340 mm) ölçülerinden büyük olmayacaktır.

7) Kontrolü, tahakkuku ve hizmet kütüğüne aktarım işlemi biten Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri, 10/12/1997 tarih ve 944464 sayılı Genel Yazıda talimatlandırılan hususlar doğrultusunda arşivlenecek ve kesinlikle imha edilmeyecektir.

8) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamada, tahakkuk bilgilerinin; sigortalı bilgileri (gün ve kazançları) girildikten sonra oluşması esastır. Buna göre, bir ila yedi arasında (yedi dahil) sigortalı bildiren işverenlerin prim tahakkuk bilgileri, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş” programı aracılığıyla sigortalı bilgileri doğrudan bilgisayara girildikten sonra oluşacağından veri giriş işlemlerinin yüz yüze yapılmasını sağlamak üzere banko önlerinde yeterli sayıda memur ve bilgisayar bulundurularak süratle veriş giriş yapılması sağlanacaktır.

Ancak, ünitelerin işyeri sayıları ve başvurular göz önünde bulundurularak bankolarda oluşabilecek yığılmalara meydan verilmemesi bakımından dört ve yedi arasında sigortalı kaydı bulunan Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri “Aylık Prim ve Hizmet Sistemi” programı aracılığı ile önce tahakkuk bilgileri giriş işlemi yapılıp, işverene tahakkuk fişi verilebilecektir.Bu durumda söz konusu belgelerdeki sigortalı bilgileri bir sonraki ayın belge verilmesi süresine kadar bilgisayara aktarılacaktır. 

9) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında verilmesini engelleyen sigortalı ve işyeri kayıtlarındaki hususlarla ilgili olarak İşverenlerin başvurularının değerlendirilip sonucundan en kısa sürede ilgililere bilgi vermek için ünitelerde sigortalı ve işyeri tescili ile sigortalı hesaplarında deneyimli personel görevlendirilecek ve işverenlerin kolayca ulaşabileceği ünite telefon numaraları görülebilecek yerlere asılacaktır.

 

            Öte yandan, Ünitelerimiz;

 

- Sigortalı girişleriyle ilgili olarak Tahsisler Daire Başkanlığına ait      0.312.458 75 49, 0.312.458 76 88 ve 0.312.458 77 30,

- İşveren ve işyeri kayıtlarıyla ilgili olarak Sigorta Primler Daire Başkanlığına ait  0.312.458 72 68, 0.312.458 72 43, 0.312.458 72 51, 0.312. 458 72 20                              

            -Şifre, kullanıcı kodu ve bilgisayar sistemiyle ilgili olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait 0.312.458 77 15, 0.312.458 74 91, 0.312.458 78 83

telefon numaralarından bilgi alabilecekler, ayrıca bu konuda intikal eden problemler ivedilikle belirtilen telefon numaralarına bildireceklerdir.  

10) 16/08/1967 tarih, 1117 sayılı, 13/03/1969 tarih, 1208 sayılı ve 26/11/1993 tarih, 7-4 Ek sayılı Genelgelerde, bu Genelgeye aykırı düşen hususlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

 

 

                                                                      Sait ERSOY                Nazmi GÜLEYÜPOĞLU

                                                                    Genel Müdür                     Kurum Başkan V.