e-BİLDİRGE SORU-CEVAP BANKASI 

SORU-1: Aylık Prim ve Hizmet Belgesi nedir?  

Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı ayrı alınan “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi”, “Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu” ile “Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu”nun tek belge olarak birleştirilmiş hali “AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ” olarak tanımlanmaktadır.  

SORU-2: e-bildirge nedir? 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında Kuruma gönderilmesi ve  Kurumca alınması “e-bildirge” olarak tanımlanmaktadır.   

SORU-3: e-bildirgenin yasal dayanakları nedir?     

4958 sayılı Kanununun 21 inci maddesinde,

“Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemleri internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılır ve arşivlenir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilir.”  denilmektedir.  

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde,

“Kurumun, internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ile benzeri araçlar üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin koşulları belirleyeceği, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapabileceği öngörülmüştür.” Denilmektedir. 

SORU-4: e-bildirge işverenlere nasıl bir  kolaylık getiriyor? 

 İşverenler, e-Devlet uygulamasının ilk örneklerinden biri olan e-bildirge projesi ile, Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gitmeden, posta masrafı ödemeden, strese girmeden Aylık Prim ve Hizmet Belgesini sağlıklı ve güvenli bir şekilde internet ortamında Kuruma göndermek suretiyle zamandan ve işgücünden tasarruf sağlama, işyerlerinin tahakkuk-tahsilat bilgilerini ve geçmiş borçlarını izleyebilme, borcu olmayan işverenlere, talepleri üzerine borçlarının bulunmadığına ilişkin yazının kısa sürede verilebilmesi, prim ödemelerini otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme imkanına kavuşacaklardır.  

SORU-5: e-bildirgenin sigortalılara nasıl bir faydası olacak?   

Sigortalıların hizmetlerinin girişleri aylık yapılabileceğinden, hizmet sürelerinin güncel olarak izlenmesi mümkün olacak, ayrıca emeklilik işlemleri, sağlık karnesi temini, işsizlik sigortası ödemeleri, sağlık provizyonu gibi sigorta ve sağlık yardımlarından daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde yararlanma imkanına kavuşacaklardır. 

SORU-6: e-bildirge uygulamasının bankacılık sektörüne herhangi bir katkısı var mıdır?  

         e-bildirge uygulamasından yararlanan işverenler SSK web sayfasından yapacakları tahakkuk işlemleri yanında, prim ödemelerini de otomatik ödeme ve on-line tahsilat uygulamasıyla bankalar üzerinden yapabileceklerinden, bankaların büyük yatırımlarla gerçekleştirdikleri internet bankacılığının yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunacaktır. Böylece bankalarda oluşan yığılmalar azalacaktır.

SORU-7: e-bildirge ne zaman uygulamaya geçecektir? 

e-bildirge, 01.05.2004 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde özel-resmi sektör işveren ayırımı yapılmaksızın uygulamaya gireceğinden, 2004/Mayıs ayı için düzenlenmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” nin internet ortamında 2004/Haziran ayı içinde verilmesi gerekmektedir.  

SORU-8: Hangi işverenler e-bildirge vermek zorundadır?

            506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesine 5073 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra ile, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden  Kuruma vermesi gereken işverenleri zorunlu tutma konusunda Kurum Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 

            Bu yetkiye istinaden Kurum Yönetim Kurulunca da,  İşyerlerinde   (8)    ve   üzerinde   sigortalı   çalıştıran   özel   ve resmi işverenleri  01.05.2004 tarihinden itibaren Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini e-bildirge yoluyla göndermek zorundadırlar.

SORU-9: e-bildirge uygulamasından yararlanmak için nasıl başvuruda bulunulabilecektir? 

Başvuru formlarını Bankalar ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizden 15.03.2004 tarihinden itibaren alınabilecektir. Bu formlar, İnternet üzerinden de 30.06.2004 tarihinden itibaren  temin edilebilir. 

SORU-10: Başvuru formu, kullanıcı kodu ve şifresi ne zaman dağıtılmaya başlanılacaktır?  

15.03.2004 tarihinde bankalar ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri kanalıyla başvuru formlarının kabulüne başlanılacaktır. Kullanıcı kodu ve şifre Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri tarafından daha sonra işverenlere teslim edilecektir. 

SORU-11: e-bildirge başvuru formu nereye verilecektir? 

Başvuru formları doldurulup işveren, işveren vekili veya yetkili kıldıkları kişilerce imzalandıktan sonra, formun alındığı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verilmelidir. 

SORU-12: e-bildirge göndermede gerekli olan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi nasıl ve nereden alınacaktır? 

Başvuru formu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne teslim edildikten sonra, form ilgili ünite tarafından uygulama programı ile gerekli bilgiler girilir. Başvuru formuna istinaden Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca “kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi” şifre zarfıyla birlikte üretilerek üniteye gönderilir. İlgili ünite tarafından yetkili kişiye, e-bildirge sözleşmesini imzalamasından sonra “kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi” zarfla teslim edilir. Böylece e-bildirge işlemi başlatılmış olur. 

SORU-13: Birden fazla işvereni olan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavire her bir işveren için tek bir şifre mi verilecek? 

Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere, işyerleri belirtilerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvurmaları halinde, tek kullanıcı kodu ve şifre verilecektir. Böylece bu meslek mensupları bütün işverenleri için işlem yapabilecektir.  

SORU-14:  Aynı işverenin değişik SSK Müdürlüklerinde işlem gören birden fazla işyeri için ayrı ayrı şifre mi alınacak? 

Her işyeri numarası için yeni bir kullanıcı yetkisi istenmesi, aynı kişiye birden fazla işyeri dolayısıyla yetki verilmesi, aynı SSK Müdürlüğündeki birden fazla işyeri için ayrı ayrı başvuru formu doldurulması ve her işyeri için bağlı olunan Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. 

SORU-15: Taşeronlar için ayrı bir şifre mi verilecek yoksa asıl işverenin kullanıcı kodu ve şifresi mi kullanılacak? 

Her bir taşeron ayrı ayrı başvuracak ve bu taşeronlara ayrı ayrı kullanıcı kodu ile şifre verilecektir. 

SORU-16: İşveren, ola ki şifresini değiştirdi. Eski şifresinden yaptığı işlemleri, yeni şifresinden de görebilecek mi? 

            İşveren, daha önce e-bildirge uygulaması ile yaptığı işlemleri yeni şifresiyle de yapabilecektir. 

SORU-17: e-Bildirge uygulamasında, Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, defter ve belgesini düzenleyeceği yeni işveren veya defter ve belgesini düzenlemeyeceği işveren için Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine yeniden başvuracak mı? Yoksa bu işlem elektronik ortamda gerçekleşecek mi? 

Her yeni işyeri dosyası veya bunların iptali için Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. 

SORU-18: Verilen “kullanıcı kodu ve şifresi” her yıl değiştirilecek mi?  

Herhangi bir sorun olmadığı takdirde kullanıcı kodu ve şifresi değiştirilmeyecektir.  

SORU-19:  Kullanıcı kodu ve şifresi hangi hallerde iptal edilir? 

İşyerinin devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü ya da işverenin yetkili kıldığı kişinin değişmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi durumlarda veya sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde Kullanıcı kodu ve şifresi iptal edilir.  

SORU-20:  Kullanıcı kodu ve şifrenin iptal edilmesi, belgenin doğrudan Kuruma verilmesine engel teşkil edermi?                                                                                                      

Kullanıcı kodu ve şifrenin iptal edilmesi, belgenin Kuruma doğrudan veya PTT aracılığı ile (iadeli taahhütlü-APS yoluyla) verilmesine engel değildir.  

SORU-21:  e-bildirge sözleşmesini kim imzalayacak ?  

İşveren, işveren vekili veya işverenin yetkili kıldığı kişi imzalar.  

SORU-22: Kullanıcı kodu ve şifresinin kaybolması, çalınması veya unutulması gibi hallerde ne yapılmalıdır?  

İşveren, bu gibi hallerde, durumu derhal Kurumun ilgili Ünitesine yazılı olarak bildirmelidir.  

SORU-23: Kullanıcı kodu ve şifresi üçüncü kişilerce öğrenilirse ne olacak?  

Kullanıcı kodu ve şifresinin kullanımından doğan hukuki, mali ve cezai sorumluluk tamamen işverene ait olup, bu konuda gereken önlemin ­alınması işverenin yararına olacaktır.  

SORU-24: (8) kişinin altında sigortalı çalıştıran işverenler isterlerse e-bildirge verebilir mi? 

(8) kişinin altında sigortalı çalıştıran işverenler Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları halinde, kullanıcı kodu ve şifresi alarak e-bildirge uygulamasından yararlanabilirler. 

SORU-25: (8) ve üzerinde sigortalı çalıştıran, dolayısıyla e-bildirge verme mecburiyeti olan işveren, daha sonraki aylarda sigortalı sayısı (8) kişinin altına düştüğünde  de e-bildirge vermeye devam etmek zorunda mıdır? 

İşveren, sigortalı sayısı (8) kişinin altına düştüğünde isterse  e-bildirge vermeye devam edebilir. Tercih etmediği taktirde ise, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kağıt ortamında vermek zorundadır. 

SORU-26: (8) kişinin altında sigortalı çalıştırması nedeniyle Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kağıt ortamında vermekte olan bir işveren, daha sonra sigortalı sayısı (8) ve üzerine çıkarsa e-bildirge verecek mi? 

            Sigortalı sayısı (8) ve üzerine çıktığı aydan itibaren e-bildirge yoluyla verme zorunluluğu olacağından, kullanıcı kodu ve şifre başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

SORU-27: e-bildirge verme zorunluluğu olan işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda herhangi bir yaptırımla karşılaşacaklar mıdır? 

e-bildirge vermek zorunda olan işverenler, bu yükümlülüklerini yasal süre içinde yerine getirmemeleri halinde haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarında idari para cezası uygulanacaktır.   

SORU-28: e-bildirge ile hangi aya ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”  gönderilebilecektir? 

e-bildirge ile şimdilik sadece cari aya ait asıl Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  verilebilecektir. Dolayısıyla yasal süresi geçirildikten sonra bu belgenin internet ortamında verilmesi mümkün olmayacaktır. 

SORU-29: e-bildirge yoluyla gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinde düzeltme/silme yapılabilir mi? 

e-bildirge yoluyla hazırlanan aylık prim ve hizmet belgesi onaylanıp gönderilmediği sürece, üzerinde düzeltme/silme işlemi yapılabilir. Ancak, onaylanıp gönderilen ve tahakkuk fiş numarası alan e-bildirgelerde düzeltme/silme işlemi yapılamaz.   

SORU-30:-İptal ve ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin  e-bildirge yoluyla internetten  verilmesi mümkün müdür? 

Mahiyeti iptal veya ek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin şimdilik e-bildirge yoluyla Kuruma verilmesi mümkün değildir. Bu belgelerin işyerinin bağlı olduğu Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.                                                        

SORU-31: e-bildirge işlemleri için doldurduğumuz formlarda güncelleme yapabilir miyiz? Örneğin, şirket ünvanı, adres, vs.  

Şirket ünvanı veya adres değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandıktan sonra, dilekçe ekinde işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verilmesi ve değişikliklerin Kurumun tescil kütüğüne işlenmesi gerektiğinden,           e-bildirge uygulamasında güncelleme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

SORU-32: e-bildirge yoluyla gönderilecek aylık prim ve hizmet belgesinde sigorta sicil numaralarını küçükten büyüğe doğru bir sıra ile yazma zorunluluğu var mıdır? 

e-bildirge uygulamasında, sigortalılara ait bilgilerin bilgisayara girildiği ekranda sigorta sicil numarası sıralaması yapılmasına gerek yoktur. Çünkü giriş işlemi tamamlandıktan ve onay işlemi gerçekleştikten sonra oluşan Aylık Prim ve hizmet Belgesi çıktısında sigortalı sicil numarası küçükten büyüğe doğru sıralı oluşmaktadır. 

SORU-33:  e-bildirge  yoluyla gönderilecek olan aylık prim ve hizmet belgesi her ay bilgisayara yeniden tek tek yazılıp mı gönderilecek? Bunun bir kolay yöntemi yok mudur?  

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bilgileri, e-bildirge uygulamasında aşağıdaki şekillerde bildirilebilir: 

1. İşverence bir önceki döneme ait verilerin otomatik olarak cari doneme aktarılması sağlanabilir. (Bir önceki döneme ait verilerin aktarılması için Belge türü seçimi ve gerekiyorsa kanun maddesi seçimi yapıldıktan sonra, bir önceki ayın belge çeşidi ve ilgili kanun için verilmiş olan bildirgeden verilerin otomatik olarak alınması için “Bir önceki döneme ait bilgileri yükle” kutucuğu tıklanmalıdır.) 

2. İşverenin kullanmakta olduğu muhasebe/personel yazılımının otomatik olarak üreteceği bir XML dosya ile dosya transferi yapılabilir. (Kurum sayfasından XML dosya üreten Excel uygulaması temin edilebilir),  

SORU-34: Dört aylık bordrolarla birlikte verdiğimiz, eksik bildirdiğimiz günleri ve ücretleri gösteren Ek-10 bilgi formu, e-bildirge verilmesi durumunda ne olacak? 

            Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca aynı maddenin (j) fıkrasında belirtilen ve sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını veya eksik ücret ödendiğini kanıtlayıcı nitelikteki belgelerin Kanuni süresi içinde bilgi formu ekinde ayrıca ilgili üniteye verilmesi veya PTT aracılığıyla (iadeli taahhütlü A.P.S.) gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir. 

SORU-35: e-bildirge uygulaması için bilgisayar büyüklüğü minimum ne olmalıdır? 

Bu konuda bir sınırlama bulunmamakla birlikte, internete girilmesi yeterli olacaktır. 

SORU-36: e-bildirge yoluyla gönderilen bir önceki döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi ekrandan görüntülenebilecek mi? 

Bir önceki döneme ait bilgiler istenilirse görüntülenip hatta transfer edilip, varsa üzerinde değişiklikler yapılıp, yeni cari ay olarak gönderilebilir. 

SORU-37: e-bildirge yoluyla onaylanıp gönderilen ve çıktısı alınan bordro fişi dökümünün yırtılması/kaybolması halinde, tekrar onaylı döküm alınabilir mi? 

İşveren, e-bildirgeyi onaylayarak gönderdiği andan itibaren, cari aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini onay ekranından görüntüleme işlemini yapabileceği gibi, çıktısını da yazıcısından tekrar alabilir.  

SORU-38: İşveren adına vekaletname ile aldığımız şifre dolayısıyla işveren vekili konumunda olunur mu?  

İşveren vekili veya yetkili kişi; Tüzel kişilerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişiyi, gerçek kişilerde ise, işveren nam ve hesabına işlem tesis eden kişiyi ifade eder. Bu nedenle vekaletname ile aldığınız şifre dolayısıyla işveren vekili konumunda bulunamazsınız.  

SORU-39: SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ne tabi olarak çalışanlar için de aynı uygulamadan yararlanabilir      miyiz? Bununla ilgili e-bildirge nasıl düzenlenecek? 

SGDP’ne tabi çalışanlar için de aynı uygulamadan yararlanabilirsiniz. E-bildirge uygulamasında sadece belge türü kısmına (02) kodu yazılacaktır.

 SORU-40: Sigortalı işe giriş bildirgelerini internet ortamında verme imkanı var mı? 

e-bildirge uygulamasında sadece Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alımı yapılmaktadır. Sigortalı işe giriş bildirgelerinin internet üzerinden verilmesi henüz uygulanmamaktadır.  

SORU-41: Halen yürürlükte olan uygulamaya göre, dört aylık dönem bordrolarını Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne onaylattıktan sonra işyerine asma zorunluluğu bulunmaktadır. 01.05.2004’ten sonra e-bildirge yoluyla gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinde onay işlemi nasıl olacak? 

e-bildirge yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin bordro fişi dökümünde onaylanmış olduğunu gösteren bir referans numarası ve onay tarihi bulunmaktadır. Bunu gösteren bordro fişi dökümünün (çıktısının) işyerine asılması yeterli olacaktır.Bu çıktının, belgenin Kuruma verildiği  tarihten, bir sonraki belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde işçilerin görebileceği bir yere asılması gerekmektedir. 

SORU-42: Resmi sektörde e-bildirge uygulaması hangi dönemden başlanarak uygulamaya geçilecek? 

            Resmi sektöre ait işyerleri e-bildirge uygulamasına ilk olarak 15.05.2004-14.06.2004 dönemi için düzenlenmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile başlanacaktır. Bu döneme ait belge de en son 14.07.2004 tarihine kadar internet ortamında verilecektir.  

Soru-43 : İşyerinde birden fazla belge türüne tabi sigortalı çalıştırılıyorsa belge nasıl verilecek? 

Çalışılan işyerinin ve yapılan işin mahiyetine göre bir işyerinde birden fazla gruba giren sigortalı çalışıyorsa işverenler her grup için ayrı ayrı belge düzenleyeceklerdir. Örneğin, işverenlerce, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malullüğü aylığı alanlardan istekleri üzerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulanlar için sosyal güvenlik destek primi ile malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait iki ayrı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.  

SORU-44: Uyuşmazlıklarda hangi mahkeme yetkilidir?  

Her türlü anlaşmazlığın çözümünde, sözleşmenin imzalandığı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu ildeki İş Mahkemeleri yetkilidir.

 

http://www.gavurgeci.com/iky