İKY  FORM VE DİLEKÇELER

EXCEL

WORD

PDF

POWER POINT SUNU
    Sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek4 (4/1 a-b) > Açıklaması.  Sigortalılık muafiyet belgesi.
    Sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek4C (4/1 c ) > Açıklaması.  Sigortalı bildirim belgesi. Ek3
    Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek5 (4/1 c-b)  Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek5a (4/1 c)
    İşyeri bildirgesi Ek 6   > Açıklaması.   İşyeri Bildirgesi  Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek5a (4/1- a-b ve 506 SK GM 20 kapsamındaki sigortalılar için)  Açıklaması.
    İş kazaları ve meslek hastalıkları bilgi formu Ek7  İşyeri hekimi hizmet sözleşmesi örneği.
    İsteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek8  İsteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek8a 5434
    Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9 (4/a) > Belge arka yüzü.  Aylık prim ve hizmet belgesi. Ek 9-A(4/c) önyüz
    Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9 (4/a) > Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9 (4/a) Devamı  >Belge arka yüzü. Son Hali
    Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9a (4/1 c) > Belge arka yüzü.  Aylık prim ve hizmet belgesi. Ek9a-1 5434 arka yüzü.
    Eksik gün bildirim formu. Ek10  İnşaatın ikmal bedeli.
    Genel sağlık sigortası gelir tespiti başvuru formu.  SGK e-bildirge sözleşmesi
    Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi.  SGK İşyeri devir bildirgesi.
   
    Aile durum bildirim formu  İş göremezlik belgesi
    Asgari geçim indirimi bordrosu  İsteğe bağlı sigorta başvuru belgesi
    Asgari geçim indirimi Taahhütnamesi.  Tarım işlerinde çalışanların istek ve tecil belgesi
    Vizite kağıdı sigortalının kendisi için  Askerlik borçlanması talep dilekçesi
    Vizite kağıdı eş ve çocuklar İçin  İş sağlığı ve iş güvenliği talimatı.
    Aylık prim ve hizmet bildirgesi  İşyeri kaza ve meslek hastağı bildirim formu
    Sigortalı işe giriş bildirgesi  ÇSGB işyeri bildirgesi
    Sigortalı bildirim belgesi  İşe Giriş - Periyodik Muayene Formu A3  A4
    Eksik gün bildirim formu  Çalışma Belgesi - bonservis
    Sigortalı hesap fişi  Sezon sonu sözleşenin askıya alınma yazısı.
     
    Tahsis talep beyan ve taahhüt belgesi (emeklilik başvuru formu 11/2009)  Yıllık izin talep formu
    Emeklilik başvuru dilekçesi  Yıllık izin belgesi
    Sigorta kolu tercih bildirim formu  Yıllık izin defteri
    Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi.  İzin talep formu.
    İş başvuru formu.01  İşyeri Personel Yönetmeliği.
    İş başvuru formu.02  Personel sicil kartı
    Belirli süreli iş sözleşmesi.  Personel ilişki kesme formu
    Belirsiz süreli iş sözleşmesi.  Sulh ve ibraname
    Mevsimlik iş sözleşmesi.  İşe gelmedi tutanağı
    Parttime iş sözleşmesi.  Devamsızlık sebebi noter tebligatı
    Parttime iş sözleşmesi 2.  Fesih bildirimi / ihbarname
    Ücretli izin belgesi  Fesih bildirimi tebligatı.
    Ücretsiz izin talep formu  Bildirimi imzalamadı  tutanağı
    Ücretsiz izin belgesi  İstifa dilekçesi
    Mazeret izin belgesi  İnsan Kaynakları ofisi kontrol listesi.
    Saatlik izin belgesi  Deneme süresi performans değerlendirme formu.
    İbraname.  Personel performans değerlendirme formu 1
    İş sağlığı eğitimi verildi tutanağı  Personel performans değerlendirme ve performans kontratı
    Personel memnuniyet anketi.  Fazla çalışma muvafakat namesi.
    Personel memnuniyeti anketi örneği_02  Serbest zaman teklifi.
    Personel memnuniyeti anketi örneği_03  Performans değerlendirme formu -Personel
    Yapılandırılmış mülakat rehberi.  Performans değerlendirme formu -Ass.
    Eğitim Prosedürü.  CV örneği 1
    Personel görüş ve öneri anket formu.  CV örneği 2
    Davranış belirleme testi.  CV örneği 3
    Fazla çalışma yapılan saatleri gösterir belge.  CV örneği 4
    Nüfus Cüzdanı örneği  CV örneği 5
    Sağlık raporu  Eğitimin etkinliğini ölçme ve değerlendirme formu.1
    Bilgi Aktarma Formu matbaada basılacak taslağı.  Eğitimin etkinliğini ölçme ve değerlendirme formu.2
    Haftalık iş programı.  Otelcilik içerikli personel görev tanımları.
    Puantaj cetveli.  Referans mektubu.
    Amir değerlendirme formu.  İş kazaları ve meslek hastalıkları.
    Zimmet Tutanağı.  İş güvenliği.
    İşe geç geldi ihtarı.  İş analiz formu.
    Personel oryantasyon.  İş sağlığı ve güvenliği talimatı.
    İşçi ve işveren yükümlülükleri.  İşçi ve idari personel işe alma akış şeması.
    İşe alma formları.  Eğitimde kalite ödülü el kitabı. (MEB)
    Resmi tatilde çalışma izin onayı. Teşekkür Yazısı.
    Bölüm değişiklik formu. Teşekkür mektubu.
    Ücret ve sosyal yardım yönetmeliği.  SGK İşyeri kapanış dilekçesi.
    İşe alım prosedürü. Kişisel koruyucu malzeme zimmet ve taahhüt tutanağı  
    Çalışma Bakanlığı şikayet dilekçesi örneği. ÇSGB Postalar halinde çalışma bildirimi. 
    Gece çalışacaklara ait sağlık raporu.  Takım sözleşmesi.   
    Güvenlik talimatı. Fesih almadı tutanağı. 
    İşe davet yazısı. ÇSGB Toplu işten çıkarma bildirimi yazısı.
    İşe geç gelme, gelmeme uyarısı. İŞKUR Toplu işten çıkarma bildirimi yazısı. 
    İşe gelmeyene Noter tenbligatı. e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi.
    İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi tutanağı. e-Borcu Yoktur Başvuru Formu  Ek-69 (Gerçek Kişi İşverenler).
    SGK İsteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesi. e-Borcu Yoktur Başvuru Formu Ek 69  (Tüzel Kişi İşverenler).
    Personel fazla çalışma izin onayı yazısı.  
   
    Olay tutanağı. İzin karşılığı telafi çalışması yapılması mutabakat tutanağı.
    Devamsızlık, işe gelmeme tespit tutanağı. İşçinin işyerini terk etmesi tutanağı.
    Fesih bildiriminin tebellüğ edilmemesi tespit tutanağı. İşyeri disiplin ihlal tutanağı.
    Teslim ve tesellüm tutanağı. İşçi işi aksatma tutanağı.
   
   
   

Elinizde bulunan ve bu bölümde yer almasını istediğiniz örnek belge var ise  ve yayınlanmasını istiyorsanız lütfen info@http://www.gavurgeci.com/iky adresine gönderiniz. Paylaşımınız için şimdiden teşekkürler.