10 HAZİRAN 2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (YTL)

10 HAZİRAN 2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (YTL)

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

 

2003 Yılı Ceza Miktarı (TL) (%59 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)

Açıklama

1

3

98

İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak.

 

50.000.000

Çalıştırılan her işçi için para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

 

50.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

 

50.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

4

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

 

50.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

 

50.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

 

50.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

 

200.000.000

İşten çıkarılan her İşçi İçin

8

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

 

750.000.000

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

 

200.000.000

 

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

 

200.000.000

 

10

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

13

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

 

200.000.000

 

15

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

16

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

17

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

18

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

19

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

 

500.000.000

 

20

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

21

65

104

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak

 

100.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

22

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

 

500.000.000

 

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

 

500.000.000

 

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

 

500.000.000

 

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

 

500.000.000

 

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

 

500.000.000

 

27

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

 

500.000.000

 

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

 

500.000.000

 

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

 

500.000.000

 

30

77

105/2

İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranmak

 

500.000.000

 

31

78/1

105/1

İş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranmak

 

50.000.000

Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler oranında izleyen her ay için aynı miktar

32

78/2

105/2

Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak

 

500.000.000

 

33

79

105/2

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak

 

500.000.000

 

34

80

105/2

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak

 

500.000.000

 

35

81

105/2

İşyeri hekimi çalıştırma ve işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüklerine uymamak

 

500.000.000

 

36

82

105/2

İş güvenliği ile ilgili görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

 

500.000.000

 

37

85

105/3

Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak.

 

500.000.000

 

38

86

105/4

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

 

100.000.000

Bu durumdaki her işçi için

39

87

105/4

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

 

100.000.000

Bu durumdaki her çocuk işçi için

40

88

105/5

Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak

 

500.000.000

 

41

89

105/5

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

 

500.000.000

 

42

90

106

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek

 

1.000.000.000

 

43

92/2

107/1-a

Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek.

 

5.000.000.000

 

44

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

 

5.000.000.000

 

45

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

5.000.000.000

 

Not:1- Uygulanacak idari para cezası miktarları ; (2004 yılında % 28,5; 2005 yılında %11,2 Yeniden Değerleme oranında artırılmıştır )

2-5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

 

 

                                                                                                              http://www.gavurgeci.com/iky     webmaster gavurgeci  recodesign